Svenska Patentombudsföreningens

Allmänna uppdragsvillkor

Villkoren finns som pdf-filer längst ned på sidan

1. Uppdragstagaren skall med tillbörlig omsorg ta tillvara uppdragsgivares intressen och skall utföra mottagna uppdrag fackmässigt och i enlighet med god yrkessed. 
Med ”Uppdragstagaren” avses det företag som är arbetsgivare till relevant handläggare av ärendet och som också är part gentemot uppdragsgivaren. 
Uppdragstagaren skall hemlighålla information erhållen av uppdragsgivaren på det sätt som god yrkessed fordrar. 
Uppdragstagaren skall kunna räkna med nära samarbete med uppdragsgivaren, som skall tillhandahålla detaljerad information om ärendet ifråga. Då en ansökan om immateriell skyddsrätt skall inlämnas skall uppdragsgivaren informera uppdragstagaren om uppdragets omfattning, tidigare liknande ärenden och om tidigare inlämnade ansökningar och publikationer som avser samma eller liknande ämnesområde. 
Uppdragsgivaren svarar för att han, i den utsträckning uppdraget föranleder, har rätt att förfoga över föremålet för uppdraget (uppfinningen, mönstret, varumärket etc.) inklusive till uppdragstagaren överlämnade underlag, såsom ritningar och annan dokumentation. 
Endast om särskild överenskommelse träffas utför uppdragstagaren bakgrundsefterforskningar angående äldre rättigheter, känd teknik eller formgivning. 
Allt aktmaterial som upprättas eller innehas av uppdragstagaren, beträffande meddelat uppdrag, utgör uppdragstagarens egendom. Upphovsrätten till ritningar, text eller andra verk inklusive datorprogram som skapats av uppdragstagaren eller dess underleverantörer tillhör uppdragstagaren. Uppdragstagaren äger rätt att förstöra aktmaterialet tidigast efter en månad från uppdragets upphörande. 
Uppdragstagaren skall erhålla sådan behörighet att uppdragstagaren på ett fullgott sätt kan utföra uppdraget. Uppdragsgivaren skall förse uppdragstagaren med nödvändiga fullmakter. 

2. Om arvodet inte överenskommits på förhand skall uppdragstagarens arvode uppgå till vad uppdragstagaren normalt debiterar för uppdrag av liknande slag. Uppdragstagaren har rätt att begära förskottsbetalning. 
I händelse av betalningsinställelse eller betalningsvägran från uppdragsgivarens sida får uppdragstagaren frånträda uppdraget under iakttagande av risken för möjliga rättsförluster. 

3. Då av uppdragstagaren utarbetade handlingar överlämnas till uppdragsgivaren för studium och kommentar, förutsätts att denne kontrollerar dessas riktighet. 
Uppdragsgivaren ansvarar för att innehållet i av uppdragstagaren till honom överlämnade handlingar är korrekt och uppdragstagaren har rätt att utgå ifrån att uppdragsgivaren till fullo accepterar hela innehållet i sådana dokument, om denne inte utan dröjsmål anger något annat. 

4. Uppdragstagaren skall hålla uppdragsgivaren informerad angående ärendets handläggning. Uppdragsgivaren är skyldig att förse uppdragstagaren med de uppgifter som erfordras för att uppdragstagaren skall kunna handlägga ärendet. 

5. Om tidsfrist finns i ärendet, måste uppdragsgivaren tillhandahålla all relevant information i god tid för att arbetet skall kunna utföras med vederbörlig noggrannhet. Såväl uppdragstagaren som uppdragsgivaren skall bevaka officiella tidsfrister som de har informerats om. 
Uppdragsgivaren skall tillhandahålla all relevant information i god tid före fristens utgång. Om så inte sker bör uppdragstagaren där så är möjligt, mot skäligt arvode och ersättning för utlägg, ansöka om förlängning av fristen, om omständigheterna inte talar för något annat. 
Skulle uppdrag eller instruktioner nå uppdragstagaren för sent, befrias uppdragstagaren från allt ansvar för att inte ha behandlat ärendet. 

6. Uppdragstagaren är berättigad att anlita annan för utförande av uppdraget eller del därav under motsvarande sekretess som gäller för uppdragstagaren. Den som anlitas skall utväljas med tillbörlig omsorg. Uppdragstagaren ansvarar dock inte för arbete utfört av annan. Om uppdragsgivaren har anvisat annan för utförande av uppdraget eller del därav, ansvarar uppdragstagaren inte heller för valet av den som anvisats. Uppdragstagaren skall informera uppdragsgivaren om misstag eller försumligheter av den som anlitats och som uppdragstagaren får vetskap om. 
När uppdragstagaren, i eget namn, anlitar annan för utförande av uppdraget skall uppdragstagaren vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att uppdragsgivaren skall kunna rikta anspråk direkt mot den som anlitats (t.ex. genom överlåtande av krav). 

7. Vill uppdragsgivaren åberopa att uppdragstagaren har försummat sina åligganden enligt avtalet skall han skriftligen underrätta uppdragstagaren om detta inom skälig tid efter att han märkt eller bort märka försummelsen (reklamation). Såvida inte annat har avtalats parterna emellan, förlorar uppdragsgivaren rätten att göra anspråk gällande mot uppdragstagaren om reklamation inte sker på ovan angivet sätt och uppdragsgivaren inte inleder ett rättsligt förfarande enligt punkten 13 senast inom ett år räknat från den tid då det arbete som omfattas av reklamationen avslutades eller, om det inte har utförts, borde ha varit avslutat. Om uppdragsgivaren har laga förfall för sitt dröjsmål, räknas tidsfristen från tiden därefter. 
Uppdragstagarens ansvar är begränsat till ett belopp uppgående till maximalt två miljoner kronor per uppdrag. 
Uppdragstagaren skall ha ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp om två miljoner kronor. Önskar uppdragsgivaren högre försäkringsskydd har uppdragsgivaren att svara för kostnaden härför. 

8. Uppdragstagaren har rätt att avsäga sig ombudskapet om uppdraget väsentligen ändrats eller utökats ifråga om innehåll eller omfattning. Uppdragstagaren har också rätt att avsäga sig ombudskapet om uppdragsgivaren framställer begäran av innebörd att uppdragstagaren skall förfara på ett sätt som enligt dennes mening inte är förenligt med god yrkessed. Uppdragstagaren har då inte skyldighet att vidarebefordra meddelanden i ärendet som han fortfarande eventuellt kan erhålla, studera dessa eller besvara dem. Detsamma gäller om uppdragsgivaren har givit instruktion om att ärendet skall avslutas eller strykas ur uppdragstagarens register. 

9. Uppdragstagarens skyldighet att vidtaga åtgärder efter det att registrering av den immateriella skyddsrätten har beviljats är begränsad till att vidarebefordra meddelanden som mottagits i anslutning till denna registrering. Uppdragstagaren har rätt till ersättning för sina tjänster och utgifter i samband härmed. 

10. Det förutsätts att uppdragsgivaren beaktar och noterar meddelanden om tidsfrister avseende upprätthållande eller förnyelse av immateriell skyddsrätt. Om uppdragsgivaren önskar att en immateriell skyddsrätt skall upprätthållas och även om han inte har erhållit påminnelse från uppdragstagaren om vidmakthållande eller förnyelse, förutsätts att han på eget initiativ i god tid före utgången av tidsfristen ger uppdragstagaren erforderliga instruktioner för upprätthållande av skyddsrätten. 
Uppdragsgivarens instruktioner om upprätthållande av eller av-stående från en skyddsrätt skall vara fullständiga och klara. 
Om uppdrag och begärd betalning inte inkommer i tid, får uppdragstagaren utgå ifrån att uppdragsgivaren önskar avstå från skyddsrätten. 

11. Alla meddelanden från uppdragstagaren till uppdragsgivaren skall sändas till den senaste adress som uppdragsgivaren angivit. Uppdragsgivaren är skyldig att hålla uppdragstagaren underrättat om sin adress. Vid uteblivet meddelande om adressändring ansvarar inte uppdragstagaren för fortsatt utförande av uppdraget försåvitt inte uppdragstagaren ändå får erforderlig kontakt med uppdragsgivaren. 

12. Uppdragsgivaren förklarar härmed sig införstådd med och godkänner att hans namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e‑post och andra relevanta personuppgifter enligt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samlas, behandlas och lagras av uppdragstagaren genom elektronisk databehandling, på elektroniska eller andra media, online eller manuellt. 

13. Tvister mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren skall, med undantag för vad som gäller enligt andra stycket, avgöras genom skiljeförfarande i Stockholm. Svensk rätt skall gälla såväl för skiljeförfarandet som för bedömningen av tvisten. 
Tvister avseende anspråk understigande ett värde motsvarande halva basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller avseende uppdragstagarens fakturafordringar för utfört arbete skall i partens val i stället kunna hänskjutas till allmän domstol eller exekutionsmyndighet. I så fall får anspråk som enligt första stycket skall avgöras genom skiljedom inte åberopas som motfordringar (kvittning).

Allmänna uppdragsvillkor AU09
General conditions AU09