Tab Title

Page: 1 2 3 12

Välkommen till SPOF

Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av patentingenjörer, mönsterombud, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer.

Vi anordnar medlemsmöten några gånger per år och är remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området.

Läs mer om SPOF

Som medlem i SPOF får du tillgång till videkonferenslokaler till reducerad kostnad, för muntliga förhandlingar med EPO, eller för andra ändamål.

En grupp med erfarna personer finns redo att agera bollplank om du befinner dig i en knepig situation med en kund, en granskare, eller något annat som rör din yrkesutövning.

Vi har också en grupp på LinkedIn som är öppen för medlemmar i SPOF.

SPOF:s stadgar ändrades på föreningsmötet den 5 september 2017, främst för att förenkla reglerna för medlemskap. De nya stadgarna hittar du här.

SPOF ska fungera som ett gemensamt forum för att kunna ta del av och dela med sig av den erfarenhet och kunskap som de enskilda medlemmarna skaffar sig under loppet av deras yrkesverksamhet. SPOF är ofta remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området.

SPOF har även till uppgift att behandla s k etikärenden, där i förekommande fall enskilda medlemmars handlande tas upp.

SPOF har också ett rent socialt syfte och organiserar med jämna mellanrum föreningsmöten där nytta blandas med nöje. Talare inom aktuella områden bjuds in, aktuella frågor behandlas och diskuteras medlemmarna emellan, och sammankomsterna avrundas sedan med gemensam måltid där gamla och nya medlemmar ges tillfälle att lära känna varandra. Idag är drygt 160 patentombud medlemmar i SPOF. SPOF grundades 1884.

Styrelse
Ordförande 
Malin Medvedeva Boström
 
Ledamot
Peter Ekwall
 
Ledamot
Bengt Lindberg
 
Ledamot
Karolina Hedberg Strömbäck
 
Ledamot
Petter Rindforth
 
Ledamot
Fernando ferieta
Stadgar och regler

Stadgar för Svenska Patentombudsföreningen

2017-09-24 STADGAR för SVENSKA PATENTOMBUDSFÖRENINGEN.pdf 
Vägledande regler om etik och god yrkessed[1].pdf 

Fastställda på föreningsmöte den 5 september 2017

§ l. MEDLEMSKAP OCH ÄNDAMÅL

Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av personer, vilka här i riket vid patentbyrå med säte i Sverige utövar yrkesmässig verksamhet som allmänheten självständigt betjänande ombud inom immaterialrättens område. Med patentbyrå avses företag med ombudsverksamhet inom immaterialrättens område, huvudsakligen i patent-, varumärkes- och mönsterärenden.

Patentbyråer tillhörande samma koncern betraktas vid tillämpning av §§ 2, 6 och 10 av dessa stadgar ej som skilda byråer.

Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, veteranmedlemmar och hedersmedlemmar.

Föreningen har till ändamål

att        verka för att upprätthålla en hederlig och yrkesskicklig ombudskår,

att        verka för att medlemmarna tillvaratar klienternas legitima intressen 
            och utövar yrket under iakttagande av etik och god yrkessed,

att         tillvarata ombudskårens allmänna yrkesintressen,

att        främja och verka för en sund utveckling av immaterialrätten,

att        verka för ett gott samarbete mellan patentbyråer och myndigheter, samt

att        värna om ett kollegialt förhållande mellan medlemmarna.

§ 2. STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en bland dess ordinarie medlemmar vald styrelse, som representerar föreningen utåt, verkställer föreningens beslut, sköter föreningens ekonomi och i övrigt handlägger ärenden som enligt dessa stadgar åligger styrelsen eller inte kräver behandling av föreningen i dess helhet.

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter, varav en ordförande. Ordföranden väljs av föreningen med ett års mandattid och kan omväljas. Övriga styrelseledamöter har två års mandattid. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Medlem bör ej vara styrelseledamot mer än sex år i följd. I nämnda tid räknas ej tid som ordförande, dock bör denna post ej innehas mer än fyra år i följd. Styrelsemedlemmarna bör tillhöra olika patentbyråer.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslut i fråga om uteslutning enligt § 17 krävs kvalificerad majoritet. Styrelsen är beslutsför när ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, och tre ledamöter är närvarande.

§ 3. REVISOR

För granskning av föreningens räkenskaper utser föreningen minst en revisor jämte suppleant.

§ 4. FÖRENINGSMÖTE

Årsmöte med föreningen hålles under första kvartalet. Föreningsmöte hålls då minst en femtedel av medlemmarna begär det, eller då styrelsen finner det nödvändigt.

Styrelsen kallar till möte minst en vecka i förväg. Skall fråga om stadgeändring, styrelseval, uteslutning, upplösning av föreningen eller annan väsentlig fråga behandlas, skall detta tydligt framgå av kallelsen.

Vid möte förs protokoll, som bör utsändas till medlemmarna senast med kallelsen till nästa föreningsmöte samt vid detta justeras av ordföranden.

Om det i anslutning till föreningsmöte förekommer även en öppen del, exempelvis externa talare, är även icke medlemmar välkomna att närvara vid den delen av mötet.

§ 5. ÅRSMÖTE

Till årsmöte kallar styrelsen skriftligen minst två veckor i förväg.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

a)         framläggande av styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår,

b)         framläggande av revisionsberättelse,

c)         fastställande av resultat- och balansräkningar,

d)         behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,

e)         fastställande av antal styrelseledamöter,

f)          val av ordförande,

g)         val av övriga styrelseledamöter,

h)         val av revisor och suppleant för denne,

i)          val av etikkommitté enligt § 15

j)          bestämmande av årsavgift,

k)         redogörelse för verksamheten i av föreningen tillsatta kommittéer i övrigt samt

l)          val av valberedning.

§ 6. VALBEREDNING

Vid årsmötet utser föreningen genom val bland medlemmarna en av tre ledamöter från olika patentbyråer bestående valberedning, som skall lämna förslag till val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant, ledamöter och suppleant i etikkommittén samt ledamöter i övriga kommittéer.

Valberedningens förslag skall lämnas skriftligen till styrelsen och av denna tillställas föreningens medlemmar senast samtidigt med kallelsen till nästa årsmöte.

§ 7. VAL OCH BESLUT

Där ej annat är stadgat sker val och beslut vid föreningsmöte genom acklamation eller, om så begärs, genom omröstning, som är öppen, om icke sluten omröstning begärs.

Omröstning om inval i föreningen, fortsatt medlemskap enligt § 14 första stycket eller ändring av beslut om uteslutning ur föreningen enligt § 17 sjätte stycket är alltid sluten.

Frånvarande medlem kan rösta genom befullmäktigad fullvärdig medlem eller genom insänd skriftlig röst.

Föreningsmöte är beslutsmässigt med de medlemmar, som deltar i sammanträdet eller är företrädda av annan medlem och under förutsättning att minst fem patentbyråer är representerade. För kvalificerad fråga krävs dessutom för beslut tre fjärdedels röstmajoritet. Kvalificerad fråga är ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen enligt § 19; inval där särskilda skäl enligt § 9 föreligger; fortsatt medlemskap enligt § 14 första stycket; ändring av beslut om uteslutning ur föreningen enligt § 17 sjätte stycket; ändring av Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer samt ändring av Bestämmelser för etikkommittén enligt § 15. Kan sådan fråga inte avgöras, bordlägges den till det närmast följande sammanträde, då föreningen är beslutsmässig. Kan frågan inte heller då avgöras, har den fallit.

I övrigt gäller enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal skall frågan bordläggas eller, om ärendet så kräver, avgöras genom lottning.

§ 8. VALBARHET

Valbar såsom ordinarie medlem är den, som har hemvist i Sverige och behärskar svenska språket och som:

a)         såsom huvudsyssla utövar yrkesmässig verksamhet vid patentbyrå här i riket som självständigt ombud inom immaterialrättens område samt

b)         utövar denna verksamhet på ett sätt, som överensstämmer med föreningens ändamål.

§ 9. DISPENS

Undantagsvis kan, om särskilda skäl föreligger, även annan person än ombud, som är verksam vid patentbyrå och som har anknytning till eller bakgrund inom professionen och goda kvalifikationer, antagas som medlem. Om sådant medlemskap beslutar föreningen i särskild ordning vid omröstning enligt § 7.

§ 10. INTRÄDESANSÖKAN

Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen, exempelvis via post eller e-post. Till denna ansökan skall vara fogad en förklaring av sökanden att han tagit del av föreningens stadgar samt vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer och förbinder sig att rätta sig efter dessa.

§ 11. INVALSPROCEDUR

Då inträdesanmälan inkommit prövas ansökningen av styrelsen, som beslutar om inval. Om styrelsen av annat skäl ifrågasätter sökandens lämplighet, skall frågan läggas fram för föreningen vid nästkommande föreningsmöte.

§ 12. VETERANMEDLEMMAR

Medlem som efter att ha varit ordinarie medlem i minst tio år pensionerats och slutar sin verksamhet vid patentbyrå kan kvarstå i föreningen som veteranmedlem.

§ 13. HEDERSMEDLEMMAR

Medlem eller annan inom professionen, som särskilt främjat föreningens verksamhet eller syfte, kan av föreningen utses till hedersmedlem.

§ 14. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Medlemskap upphör, efter föreningsbeslut, när medlems huvudsyssla ej längre utgörs av i § 1 första stycket angiven verksamhet. Föreligger särskilda skäl, kan föreningen efter ansökan genom sluten omröstning enligt § 7 besluta om fortsatt medlemskap. Om veteranmedlemskap stadgas i § 12.

Medlemskap upphör även, om medlem efter utgången av den i § 18 angivna tiden och härefter erhållen anmodan ej erlägger årsavgift, annan på föreningsmöte beslutad avgift eller andra upplupna kostnader.

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före önskad utträdesdag. Utträdande medlem är skyldig att till föreningen erlägga avgifter och upplupna kostnader till och med utträdesdagen. Styrelsen äger dock, då särskilda skäl föreligger, befria honom från denna betalningsskyldighet.

Om uteslutning stadgas i § 17.

§ 15. ETIKKOMMITTÉ

Fråga om efterlevnad av dessa stadgar eller annan yrkesetisk fråga utreds av en av medlemmarna utsedd etikkommitté. Etikkommittén utreder på styrelsens uppdrag frågor av ovan angiven art och föreslår åtgärder. Etikkommittén äger i föreningsinterna frågor rapportera direkt till föreningen. Etikkommitténs sammansättning och arbetsordning skall följa särskilda av föreningen utfärdade bestämmelser.

Frågor rörande tvist mellan medlemmar som verkar eller har verkat vid samma byrå, eller tvist mellan delägare eller tidigare delägare i byrå, rörande händelse inträffad under vederbörandes tid på byrån, behandlas icke av etikkommittén, såvida sådan tvist ej drabbar tredje man och denne gör anmälan till föreningen.

§ 16. JÄV

För styrelseledamöter och ledamöter i etik-kommittén gäller de jävsregler som stadgas i §§ 11 och 12 Förvaltningslagen, varvid med myndighet här avses styrelsen respektive etikkommittén.

Ledamot av etikkommittén eller suppleant i denna får inte samtidigt vara ledamot av föreningens styrelse, dess revisor eller revisorssuppleant.

§ 17. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Medlem som inte rättar sig efter föreningens stadgar eller Vägledande regler om etik och god yrkessed, eller gör sig skyldig till handling, som kan skada föreningens anseende, eller utövar sin verksamhet på ett sätt som står i strid med föreningens ändamål, kan bli föremål för disciplinär åtgärd.

Anmälan om förhållande som skulle kunna leda till disciplinär åtgärd skall ske skriftligen och sändas till föreningens styrelse. Före anmälan som avser anmärkning mot annan medlem eller tvistigheter medlemmar emellan åligger det parterna att inbördes, direkt eller genom annans förmedling, söka finna en lösning.

Anmälan får göras av envar som är berörd av medlems yrkesmässiga handlande.

Inkommer sådan anmälan till styrelsen, kan ärendet föreläggas etikkommittén för utredning, som skall ske så snart omständigheterna medger.

Disciplinära åtgärder är:

1. Erinran

2. Varning

3. Uteslutning

Disciplinär åtgärd beslutas, delges och verkställs av föreningens styrelse. Beslut om uteslutning, som skall stödjas av en 2/3 majoritet av styrelseledamöterna och varom föreningen skall underrättas vid närmaste föreningsmöte efter delgivning, kan överklagas skriftligen till styrelsen inom fjorton dagar efter delgivningen, varvid föreningen vid nästföljande föreningsmöte genom omröstning enligt § 7 kan undanröja styrelsens beslut och kan besluta om annan disciplinär åtgärd.

Utesluten medlem och annan medlem på samma patentbyrå äger rätt att delta i dessa möten men ej i sådan omröstning. Är uteslutning följd av tvist mellan medlemmar från två byråer äger ej medlemmarna på någondera byrån rätt att delta i omröstningen.

§ 18. AVGIFTER

Medlem skall inom förelagd tid erlägga av föreningen beslutad årsavgift. För veteranmedlem utgår halv årsavgift. Hedersmedlem erlägger inga avgifter.

Den, som fyllt 70 år och erlagt årsavgifter under minst 20 år, är dock befriad från fortsatta årsavgifter.

§ 19. STADGEÄNDRING M.M.

Förslag till ändring av dessa stadgar eller yrkande om föreningens upplösning inlämnas skriftligen till styrelsen, som vid närmaste föreningsmöte meddelar att förslaget inkommit. Vid senare föreningsmöte framlägger styrelsen sitt yttrande för föreningen. Beslut i frågan kan fattas tidigast vid nästföljande föreningsmöte.

 Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer

(Trädde i kraft den 21 september 1990 enligt föreningsbeslut den 20 september 1990)

Enligt stadgarna är medlemmarna i Svenska Patentombudsföreningen (här nedan benämnd SPOF) och Sveriges Patentbyråers Förening (här nedan benämnd SEPAF) skyldiga att vid utövandet av sin verksamhet iaktta god yrkessed samt att i allt verka för upprätthållande av patentbyrå- och patentombudsverksamhetens värdighet och anseende.

Innehållet i dessa regler skall vara vägledande för etikkommitténs arbete och för resp. förenings styrelse vid bedömning av huruvida medlemmarnas handlande överensstämmer med föreningarnas stadgar och dessa regler.

Definitioner
Med ombud avses i det följande person eller patentbyrå som är befullmäktigad att å klienters vägnar handlägga ärenden och mål ingående i patentbyråverksamhet, juridisk verksamhet eller annan liknande verksamhet avseende rådgivning i tekniska och juridiska angelägenheter, och som bedrivs av medlem i SPOF och/eller SEPAF.

§ 1. Allmänna bestämmelser
1.1. Ombuds främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god yrkessed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Ombud är skyldigt att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanken på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, hudfärg, politisk eller religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter.

1.2. I sin verksamhet skall ombud uppträda sakligt och korrekt samt på sådant sätt att aktning och förtroende för ombudskåren och verksamheten upprätthålls. Under inga förhållanden får ombud till klient, motpart, myndighet eller annan lämna uppgift. eller framföra ett påstående, som han vet är osant eller oriktigt, jfr. 4.4.

1.3. Om klient icke respekterar lagar och föreskrifter som avser ombudets verksamhet skall ombudet skriftligen göra klienten uppmärksam på detta, såvitt förhållandet icke är tillrättat efter muntlig redogörelse av ombudet.

§ 2. Reklam och marknadsföring 
2.1. EPI:s Code of Conduct och FICPI:s Code of Professional Conduct anger i tillämpliga avseenden gällande regler.

2.2. Ombuds reklam och marknadsföring skall vara saklig och korrekt. Den skall till form och innehåll vara sådan att den inte är ägnad att misskreditera annat ombud eller annat ombuds verksamhet.

2.3. Marknadsföring skall vara utformad så att den befrämjar och upprätthåller allmänhetens förtroende för immaterialrättssystemet och för patentombudskåren.

§ 3. Verksamhetens organisation
Den som är ansvarig för ledning och skötsel av patentbyrå är skyldig att tillse att patentbyråns kontorsorganisation är i god ordning samt att bokföring och förvaltning sker med iakttagande av vad som därom är föreskrivet i lag. Det åligger jämväl sådan ansvarig person att tillse att patentbyrån tecknat och vidmakthåller försäkringar för täckande av kompensationskrav från klient som lidit av patentbyrån vållad skada.

§ 4. Avböjande och frånträdande av uppdrag
4.1. Ombud är inte skyldigt att ta emot uppdrag som erbjuds. Vill ombud inte åta sig erbjudet uppdrag är det skyldigt att utan dröjsmål meddela uppdragsgivaren detta. Ombud är inte skyldigt att ange skäl för avböjandet.

4.2. Om det föreligger särskild omständighet som kan ge anledning till tvivel beträffande ombudets möjlighet att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen, är ombudet, om det överväger att trots sådan omständighet åta sig erbjudet uppdrag, skyldigt att utan dröjsmål upplysa uppdragsgivaren om förhållandet.

4.3. Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå eller med gemensam kontorsorganisation: 
1) i ärendet eller i annat ärende, som kan vara av betydelse för utförande av uppdraget, företräder eller själv har ett personligt eller ekonomiskt intresse, som strider mot uppdragsgivarens; eller 
2) tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande. Ombud är även skyldigt att avböja uppdrag om det i övrigt föreligger omständigheter, vilka uppenbarligen hindrar ombudet att fritt och obundet hävda uppdragsgivarens intressen. Utan hinder av det ovanstående kan ombud företräda flera parter om dessa i samförstånd med varandra begär eller godkänner det. Ombudet är då skyldigt att beakta samtliga uppdragsgivares intressen och äger ej rätt att biträda någon av dessa parter i händelse av senare inbördes tvist i den sak vari ombudet biträtt parterna.

4.4. Om ombud efter mottagande av uppdrag finner att sådan omständighet föreligger att det med kännedom därom skulle ha varit skyldigt att avböja uppdraget är ombudet skyldigt att frånträda detta. Frånträde skall även ske: 
1) om ombudet blir förhindrat att fullfölja uppdraget på grund av laga förfall eller liknande omständighet; 
2) om klienten begär att ombud skall handla brottsligt eller i strid mot god yrkessed; eller 
3) om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.

4.5. Vill ombud frånträda uppdrag är det skyldigt att för klienten uppge skälet till frånträdandet samt att på klientens begäran lämna skriftligt besked därom. Ombudet skall även bereda klienten skälig tid att anlita annat ombud.

§ 5. Förhållande till klient trohet, lojalitet och tystnadsplikt
5.1. Ombud är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

5.2. Ombud skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och får inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan vederbörligt samtycke yppa något, som i dess verksamhet anförtrotts ombudet eller som det i samband med sådant anförtroende fått veta. Ombud är skyldigt att ålägga sin personal samma diskretion och tystnadsplikt.

5.3. Avträdande ombud har rätt att meddela sin efterföljare orsaken till sitt frånträdande och den senare äger rätt att av det frånträdande ombudet erhålla för fullföljandet av sitt uppdrag erforderliga uppgifter.

§ 6. Uppdrags utförande
6.1. Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten inte åsamkas onödiga kostnader.

6.2. Ombud skall vid rådgivning till klienter beakta gällande rätt och praxis.

6.3. Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som framkommer vid utförande av uppdraget. Förfrågningar om uppdraget från klienten skall besvaras skyndsamt.

§ 7. Förhållande till motpart
7.1. Ombud får inte genom otillbörligt agerande mot motpart söka främja klientens sak.

7.2. Ombud bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motpart utan att först ha tillskrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens anspråk och träffa uppgörelse i godo.

Är omständigheterna sådana, att ett dröjsmål med vidtagande av rättsliga åtgärder kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger eljest särskilda skäl för att skyndsamt vidta rättsliga åtgärder, står det dock ombudet fritt att utan föregående meddelande till motparten vidta de åtgärder som klientens intresse i varje särskilt fall kräver.

§ 8. Förhållande till medarbetare
Ombud skall vara medvetet om sitt ansvar vid val och utbildning av medarbetare samt vid delegering av arbetsuppgifter till dessa.

§ 9. Förhållande till kollegor
9.1. Det som föreskrives i dessa regler vad gäller förhållande till annan medlem i SPOF eller SEPAF skall också tillämpas i förhållande till andra patentombud.

9.2. Får ombud erbjudande att överta ett uppdrag från annat ombud och oklarhet råder om orsaken till ombudsskiftet, bör ombudet, innan det bestämmer sig för att åta sig uppdraget, sätta sig i förbindelse med det tidigare ombudet rör att få saken klarlagd. Tidigare ombud skall alltid informeras om övertagande av ombudskap.

9.3. Därest skiljaktiga meningar mellan ombudskolleger uppkommer bör de först söka bilägga saken genom inbördes uppgörelse. I övrigt gäller vad som föreskrivs i föreningsstadgarna.

§ 10. Förhållande till SPOF och SEPAF
Ombud är skyldigt att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller svaromål som begärs av SPOF:s eller SEPAF:s styrelse eller dess etikkommitté eller någon av dessa organs representanter.

 

Bestämmelser för Etikkommittén

(Trädde i kraft den 18 mars 2004 enligt föreningsbeslut den 18 mars 2004)

Artikel 1 
Etikkommittén skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter att inkallas vid jäv eller förfall för ledamot. Samtliga, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter, skall vara rekryterade från av varandra oberoende, till Svenska Patentombudsföreningen anknutna byråer.

Artikel 2 
Val av ledamöter i etikkommittén sker vid årsmöte enligt §5 i Svenska Patentombudsföreningens stadgar.

Artikel 3 
Mandatperioden för ordinarie ledamot är tre år, för suppleant ett år.

Artikel 4 
Ordförande utses i anciennitetsordning.

Artikel 5 
Etikkommittén skall vid behandling av ärende bestå av en grupp av minst tre ledamöter. Föredragande, tillika rapportör, utses av ordföranden.

Artikel 6 
Etikkommitténs ordförande må på begäran av behandlande grupp komplettera denna med ytterligare ledamot och/eller, i samråd med Svenska Patentombudsföreningens styrelse, extern sakkunnig.

Artikel 7 
Etikkommitténs avgöranden må delges föreningen.

Artikel 8 
Fråga om ändring av dessa bestämmelser är att betrakta som kvalificerad enligt §7 i Svenska Patentombudsföreningens stadgar.

MEDLEMMAR

Ansök om medlemskap

En medlem eller annan inom professionen, som särskilt främjat föreningens 
verksamhet eller syfte, kan av SPOF utses till hedersmedlem.

John-Åke Delmar, 1991 medlem2heders
Thomas Grahn, 1992 
Christer Onn, 2005 
Thorsten Onn, 2005
Rolf Wiclander, 2008
Björn Säfwenberg, 2008
Jan Modin, 2014

 

Tidigare ordförande i SPOF (foto från 1996)
Från vänster:
Thomas Grahn (1977-80)
Åke Nordén (1982-86)
Hans Michaeli (1986-88)
Björn Säfwenberg (1994-96)
Eva Delmar Werkell (1996-2000)
Rolf Wiclander (1992-94)
Christer Onn (1980-82)
Sven Lagman (1988-92)
Arne Kransell (1972-76)

Alm, Agneta

Sandhamnsgatan 25, 115 28 Stockholm

Ankarlou, Ingvar

Timjangränd 11, 182 45 Enebyberg

Bengtsson, Lars-Erik

Ängön 479, 474 91 Ellös

Bergvall Eftring Stina Lena

Varpholmsgränd 35, 127 46 Skärholmen

Bernhult, Lennart

Rosendalsvägen 33, 141 43 Huddinge

Bjellman, Lennart

Tjädervägen 25 A, 756 53 Uppsala

Caldegren, Bo

Lia Gård, 310 60 Ullared

Ekelöf, Carl Herman

Torggatan 24, 541 30 Skövde

Grahn, Thomas

Jupitervägen 16 A, 181 63 Lidingö

Grennberg, Bertil

Hjalmar Brantingsgatan 17, 753 27 Uppsala

Göransson, Lars

Karlaplan 18, 115 20 Stockholm

Hagen, Sigurd

Virebergsvägen 26, 169 30 Solna

Henningsson, Gunnar

Rosenvägen 21 A, 756 52 Uppsala

Hermansson, Birgitta

Bengt Färjares väg 5, 182 77 Stocksund

Hopfgarten, Nils

Haugenvegen 15, 2720 Grindvoll, Norge

Irestig, Eyvind

Reimersholmsgatan 23 1tr, 117 40 Stockholm

Lagman, Sven

Maria Sandels gränd 3, 112 69 Stockholm

Lyselius, Arnold

Torkel Knutssonsgatan 33, 118 49 Stockholm

Olivecrona, Birgitta

Gröna gränd 8, 593 30 Västervik

Olophzon, Swen

Sveaborgsvägen 5, 430 33 Fjärås

Onn, Thorsten 

Gjörwellsgatan 17, 112 60 Stockholm

Petré, Urban

Finkvägen 9, 183 51 Täby

Stolt, Lars C

Messenius gatan 1/1243, 112 57 Stockholm

Wibom, Hans

Erik Tegels väg 6B, 163 40 Spånga

Wiclander, Rolf

S. Åsvägen 35 A, 184 52 Österskär

Åhlén, Åke

Rådmansgatan 59, 113 60 Stockholm

Kommiteér

Mycket av arbetet i SPOF sker i våra kommittéer. Idag har vi tre olika, för patentvarumärken och mönster, samt för etikfrågor.

Varumärkes- och mönsterkommittén

En viktig uppgift för varumärkes- och mösterkommittén i SPOF är arbetet med remissvar å SPOFs vägnar inom de designrättsliga och varumärkesrättsliga områdena. Men inte bara renodlat utifrån dessa områden utan även inom avtalsrättsliga, marknadsrättsliga, processrättsliga eller arbetsrättsliga frågor.

En annan uppgift för kommittén är att ha kontakt med PRV och ge myndigheten nödvändig feed-back på handläggningen av varumärkesärenden i syfte att myndigheten kan vidmakthålla en tillräckligt hög kvalitet på ärendehanteringen. En relativt ny uppgift i sammanhanget är att etablera en kontaktyta med WIPO och OHIM.

Kommittén har även till uppgift att bevaka händelser och utvecklingen inom området för designskydd, både nationellt och internationellt, och att hålla SPOFs medlemmar informerade om nyheter och förändringar.

Ledamöter

Gunnar Hjalt, Bergenstråhle & Partners (varumärken)
Helén Selemark, Bjerkéns Patentbyrå (varumärken & mönster)

Patentkommittén

Patentkommitténs främsta uppgift är att vara ett remissorgan vid remisser som rör patentområdet. Det handlar både om svensk patentlagstiftning, om den allmänna utvecklingen internationellt på patentområdet och specifika PCT- och EP-frågor. Vi har även lämnat svar till EG-kommissionen vid deras förfrågningar om patenträtt. Patentkommittén har också deltagit i muntliga frågestunder på Justitie- och Näringsdepartementen, där intressekretsarna varit inbjudna. Patentkommittén deltar på de kundmöten som Patentverkets Patentavdelning har var tredje månad. Där har vi möjlighet att föra fram egna frågor där vi vill att Patentverket ska agera.

Ledamöter

Gunnar Hjalt, Bergenstråhle & Partners (varumärken)
Helén Selemark, Bjerkéns Patentbyrå (varumärken & mönster)

Etikkommittén

Etikkommittén utreder, efter anmälan, om SPOF-medlemmar brutit mot branschens etikregler och föreslår i förekommande fall lämpliga åtgärder till SPOF:s styrelse.

Ledamöter

Kristina Fredlund, Awapatent
Lars Thyresson, Hansson Thyresson Patentbyrå
Nils-Erik Folemark, Zacco
Joakim Wihlsson, Brann

Suppleanter:
Petter Rindforth, Fenix Legal
Rut Herbjornsen, Trona Patentradgivning

Aktuella Remisser

Section with content left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.