Mycket av arbetet i SPOF sker i våra kommittéer. Idag har vi tre olika, för patentvarumärken och mönster, samt för etikfrågor.

Varumärkes- och mönsterkommittén

En viktig uppgift för varumärkes- och mösterkommittén i SPOF är arbetet med remissvar å SPOFs vägnar inom de designrättsliga och varumärkesrättsliga områdena. Men inte bara renodlat utifrån dessa områden utan även inom avtalsrättsliga, marknadsrättsliga, processrättsliga eller arbetsrättsliga frågor.

En annan uppgift för kommittén är att ha kontakt med PRV och ge myndigheten nödvändig feed-back på handläggningen av varumärkesärenden i syfte att myndigheten kan vidmakthålla en tillräckligt hög kvalitet på ärendehanteringen. En relativt ny uppgift i sammanhanget är att etablera en kontaktyta med WIPO och OHIM.

Kommittén har även till uppgift att bevaka händelser och utvecklingen inom området för designskydd, både nationellt och internationellt, och att hålla SPOFs medlemmar informerade om nyheter och förändringar.

Medlem

Tracy J Hoffman (varumärken & mönster)

Patentkommittén

Patentkommitténs främsta uppgift är att vara ett remissorgan vid remisser som rör patentområdet. Det handlar både om svensk patentlagstiftning, om den allmänna utvecklingen internationellt på patentområdet och specifika PCT- och EP-frågor. Vi har även lämnat svar till EG-kommissionen vid deras förfrågningar om patenträtt. Patentkommittén har också deltagit i muntliga frågestunder på Justitie- och Näringsdepartementen, där intressekretsarna varit inbjudna. Patentkommittén deltar på de kundmöten som Patentverkets Patentavdelning har var tredje månad. Där har vi möjlighet att föra fram egna frågor där vi vill att Patentverket ska agera.

Medlemmar

Jonas Sandstedt, Westpatent
Victor Olsson Fekadu, Ström & Gulliksson

Etikommittén

Etikkommittén utreder, efter anmälan, om SPOF-medlemmar brutit mot branschens etikregler och föreslår i förekommande fall lämpliga åtgärder till SPOF:s styrelse.

Ledamöter

Kristina Fredlund, Awapatent

Joakim Wihlsson, Brann
Lars Thyresson, Hansson Thyresson 
Martin Holmberg, Kransell & Wennborg

Fredrik Carlsson, Ström & Gulliksson

Lars Estreen, Bergenstråhle & Partners

Suppleant:

Pär Heimdahl, Heimdahl Patent